วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
“กระบวนการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา สู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งอนาคต”
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษ จัดระเบียบความคิดโครงการ การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ“กระบวนการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา สู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งอนาคต” 
ร่วมกับ อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้แก่ ครู อาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและผู้แทนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จำนวน 7 วิทยาลัย  

สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ ความสำคัญของโครงการ แนวคิดที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ทั้งต่อครูที่เป็นแกนนำ และนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ รวมถึงร่วมกำหนดกิจกรรมในการดำเนินโครงการ (Time Line) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้กำหนดเป้าหมายระยะเวลาการทำงานร่วมกัน เป็นภาพรวมของโครงการ และเป็นการจัดระเบียบความคิด วางเป้าหมาย กลยุทธ์การทำงานให้มีทิศทางเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 500 คน โดยหลังการอบรมจะมีการประกวดผลงาน ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้ชนะในระดับต่าง ๆ จะได้รับเงินรางวัล และสถานศึกษาที่ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจะได้โล่ห์รางวัล  สิ่งที่สำคัญโครงการนี้ “เป็นการพัฒนาคนให้มีทักษะอนาคต เป็นบุคคลคุณภาพสูง สร้างความมั่นคงทางอาชีพ มีรายได้สูง” และในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางการทำงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอมุมมอง วิธีการทำงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการอย่างหลากหลาย สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการจะสร้างความรู้ ทักษะ การทำงานในอนาคตได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญข้อดีของการเรียน Coding  คือ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่ เพราะจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การจัดการกับปัญหา ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถวางระบบแบบแผนเพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับสั่งงานในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ ได้ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบพร้อมเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ มีทักษะคิดเชิงคำนวณ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี แม้ว่าจะยังไม่ได้เริ่มต้นเขียนโค้ดแบบมืออาชีพแต่ในขั้นต้นก็ตาม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันได้นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ในอนาคตได้ ภายหลังการประชุมได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ