วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 11 พ.ค.2566 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผอ.ป.ป.ช.นราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
 ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียง จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สังเกตการณ์ เฝ้าระวังการใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 31-012 สายบ้านยะออถึงสายฝายเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านยะออ ตำบลจะแนะ ของ อบต.จะแนะ วงเงินงบประมาณ 3,754,600 บาท ใช้วิธีการจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกมี หจก.แอล ที วาย การค้า เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินงบประมาณที่ตกลงจ้าง จำนวน 3,692,000 บาท แบ่งงวดงาน 1 งวดงาน และปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างส่งมอบงานและทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนเวลา 14.00 น. เข้าตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในพื้นที่ทำกิน 5 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง ของอบต.ภูเขาทอง วงเงินงบประมาณ 1,786,000 บาท ใช้วิธีการจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกมี หจก.ไอร์บาโจ คอนกรีต เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินงบประมาณที่ตกลงจ้างเท่ากับวงเงินงบประมาณ แบ่งงวดงาน 3 งวดงาน และปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างส่งมอบงานและทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน และจากการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินการในเบื้องต้น ทั้ง 2 โครงการ จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตในระดับต่ำ
การลงพื้นที่ตรวจติดตามดังกล่าว เป็นผลมาจากคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนราธิวาส เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ทั้งนี้ในการเข้าตรวจติดตามทางคณะตรวจติดตามได้มีการกำชับ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ