วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย  จุดเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ 11 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี ชั้น 2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย : จุดเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดอุทัยธานี   โดยมี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายใน 3 จังหวัด รวม 125 คน  การประชุมประกอบด้วย การบรรยาย “แนวทางและจุดเน้น : คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566”  โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ
นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกทั้งด้านอัจฉริยภาพศักยภาพ และสุนทรียภาพอย่างสร้างสรรค์ เน้นให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 11 ประการ ตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีหลายกิจกรรมที่กระผมได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น กิจกรรมการคัดเลือก "ครอบครัวคุณธรรม" เพื่อเชิดซูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และครอบครัว โดยคัดเลือกครอบครัวคุณธรรม ตั้งแต่ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และในปีที่ผ่านมาจัดพิธีมอบโล่รางวัลไป เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งในปีนี้ก็กำลังดำเนินการ และอีกกิจกรรมที่ดำเนินการทุกวันศุกร์ คือ "กิจกรรมผู้ว่ามาหานะเธอ..." โดยจะไปโรงเรียนในตอนเช้าเวลาประมาณ 07.45 น. เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และชุมชน เวลา 08.15 น. และร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และทำกิจกรรมกับนักเรียน โดยจะพูดคุยซักถาม พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง เน้นให้เด็กทุกคนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นชาติไทย รักษาศีล 5 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติด และขอสัญญาจากนักเรียนว่าจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ โดยตั้งใจว่าจะทำกิจกรรมนี้ให้ครบทุกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ