วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/LywCwImLuZQ
   "คัดค้านการแก้ ม.112 "
           (ชุดที่1)
     อ.วิชิต ดิษฐประสพ
มือถือ ID Line 064-516-6794
 ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
       ...........................
>รัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 6 
>ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
   (คัดค้านการแก้ ม.112)
           .......................
ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ฉบับปัจจุบันประกาศใช้วันที่ 6 เมษายน 2560 
มี 279 มาตรา แบ่งเป็น 16 หมวด
           .........................
*หมวด 1 บททั่วไป
(มาตรา 1 - มาตรา 5)
  > มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ 

>มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

>มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขส่งใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
   รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม

 >มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง
    ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

>มาตรา 5 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับหรือการ
กระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
   เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้น หรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          .......................
 *หมวด 2 พระมหากษัตริย์
(มาตรา 6 -มาตรา 24 )
 >มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้
.... ประมวลกฎหมายอาญา...
บทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 (ม.112)
  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
 พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี
        .......................
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ 2560
* หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
 (มาตรา 25 -มาตรา 49) 
>มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัวการกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
...บทกำหนดโทษฐานหมิ่นประมาท ผู้อื่น...
...ประมวลกฎหมายอาญา ...
>มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.
          ....................
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
 ข้าพเจ้า นายวิชิต ดิษฐประสพ
 ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์ 
(อ.ต.ร.)ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2540 โดยพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ
แสงพันธุ์ ประธานใหญ่ใผู้ก่อตั้ง
...วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์การ(อ.ต.ร.) เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
      ...................
....ด้วยเหตุผลดังกล่าว...
ข้าพเจ้า นายวิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)คนปัจจุบัน
จึงขอสานต่อเจตนารมณ์ของพันเอก(พิเศษ)สุวรรณ แสงพันธุ์ และ
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 
*หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
>มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
>มาตรา 50 (1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         .......................
ขอประกาศจุดยืนและอุดมการณ์ คัดค้านการแก้ (ม.112) โดยจะรวบรวมรายชื่อสมาชิก(อ.ต.ร.)ทั่วประเทศ และประชาชนคนไทยผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อยื่นคัดค้านการแก้  (ม.112 )
โดยดำเนินการตามกระบวนการของรัฐสภาต่อไป (เมื่อมีนักการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือ ส.ส. หรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เสนอแก้ ม.112 ในรัฐสภา)
จะดำเนินคัดค้านในทุกขั้นตอนของระบบรัฐสภา 
>คัดค้านการแก้ไข (ม. 112)
 >คัดค้านการยกเลิก( ม.112)

  (นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่โองการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณแสงพันธุ์
มือถือ ID Line 064-516-6794
*ประกาศจุดยืน อุดมการณ์ และเจตนารมณ์ คัดค้านการแก้ (ม 112)
 วันที่ 7 พฤษภาคม 2566
     .......................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ