วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

บุรีรัมย์ -จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง"จัดตั้งเป็นกองทุนของศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามศาตร์พระราชา 
     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566  นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง"จัดตั้งเป็นกองทุนของศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามศาตร์พระราชา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความมั่นคงทางด้านอาหาร  ณ บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง  รองศาตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะวิทยากร ภาคีเครือข่ายและสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพระครูปริยัติภัทรคุณ เจ้าคณะอำเภอนางรอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
         นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง  กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่  2 งาน ซึ่ง นายยัน บุญรอด พร้อมครอบครัวได้บริจาคไว้เพื่อให้เป็นสาธารณสมบัติ แรกเริ่มนั้น ศูนย์นี้มีชื่อว่า "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสามหนองพี่น้องกัน"แต่หลังจากการประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว นายยุทธนา พิทยานันทกุล อดีตนายอำเภอนางรอง
ได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอนางรอง จึงได้ชื่อใหม่ว่า"ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง" ต่อมาประชาชนชาวอำเภอนางรอง ร่วมกับศรัทธาสาธุชนจึงได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง" มาแล้ว 3 ครั้งคือ ครั้งแรก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 และ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยในการทอดผ้าป่าทั้ง
3 ครั้งนั้นได้ปัจจัยประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ซึ่งได้ใช้ดำเนินการก่อสร้างศาลาประจำศูนย์การเรียนรู้ฯไปแล้วทั้งหมด การจัดงาน
บุญผ้าป่า-เสวนาชุมชนครั้งนี้ ก็เพื่อฉลองศาลาเรียนรู้หลังใหม่ และนำเงินปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้จัดตั้งเป็นกองทุนของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่นด้านการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้้นคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ฯและภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วม
ใจกันจัดงานบุญผ้าป่าเป็นครั้งที่ 4 ชั้นในวันนี้ ณ วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566
นอกจากจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีแล้ว ก็จะมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
    นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง " และจัดให้มีการบรรยายพิเศษพร้อมการเสวนาชุมชนในวันนี้ การทำงาน
ลักษณะนี้ต้องใช้พลังความรักและความสมัครสมานสามัคคีเป็นอย่างมากจึงจะสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งทุกท่านทุกฝ่ายได้ทำให้เห็นเป็นประจักษ์แล้ว"ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง" ที่ทุกท่านได้ช่วยกันบริจาคสมทบทุนทรัพย์สร้างขึ้นมานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายในการที่จะใช้ให้เป็นศูนย์ประจำอำเภอนางรองในการอบรม
และการเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กสิกรรมธรรมชาติ โคกหนองนาโมเดล และ เป็น Social Lab ของนักศึกษาวิศวกรสังคม เป็นต้น  นอกจากพวกเราได้ร่วมกันทำบุญผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาศูนย์การเรียนรู้ฯแล้ว ยังจะได้ฟังข้อคิดดี ๆ ด้านการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อีกด้วย
         กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ อ.ยักษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายเรื่อง "เกษตรทฤษฎีใหม่: ศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" และในภาคบ่าย การเสวน าชุมสร้างสรรค์เรื่อง "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองคือศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่: โอกาส ความท้าทาย และ ความเป็นไปได้" โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าคณะตำบลหนองกง เป็นต้นและร่วมรับแจกกล้าไม้มงคลเพื่อนำไปปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน มีภาคีเครือข่ายและศรัทธาสาธุขนมาร่วมงานประมาณ 500 คน
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ