วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  "จัดระเบียบพื้นที่ และแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดน
 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามแนวชายแดน" ในพื้นที่ของอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
กองบังคับการควบคุมที่ 1 โดย พันเอก กัญญณัต  ไชยโอชะ  รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กรมทหารราบที่ 3) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง ปัญหา และการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามแนวชายแดน บรรยายพิเศษให้ความรู้กับ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และชุดปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ในพื้นที่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ปลัดอำเภอหว้านใหญ่ โดยได้นำนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ทั้งยังได้กำชับให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการระมัดระวังตนเองขณะปฏิบัติภารกิจ ทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การดูแลชายแดนที่มีสถานการณ์อ่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้าน เน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนชายแดนเป็นสำคัญ ภารกิจการสร้างสันติสุขร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ พร้อมย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงและชายแดน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ในการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอดแนวชายแดน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม ทั้งภารกิจในการป้องกันประเทศ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน ภารกิจสกัดกั้นยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  และสิ่งผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ ทั้งการขยายผลปฏิบัติการด้านการข่าว ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เป็นแหล่งข่าวภาคประชาชน ช่วยกันตรวจสอบในทุกการกระทำผิดตามแนวชายแดน รวมถึงบูรณาการร่วมประเทศเพื่อนบ้านในมาตรการ เฝ้าระวัง การกระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ของอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ให้เกิดความยั่งยืน และขจัดปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆ

นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ