วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ ตัดสินการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (วันที่ 2)
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ พื้นที่บ้านทุ่งหินสี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง และ พื้นที่บ้านบางป่า หมู่ที่ 2 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมตัดสินฯ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”   ภาคเช้า ณ พื้นที่บ้านทุ่งหินสี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับในการดำเนินกิจกรรมจาก นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในบ้านทุ่งหินสี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
ภาคบ่าย ณ พื้นที่บ้านบางป่า หมู่ที่ 2 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี โดยมี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย นางเรณู จึงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในบ้านบางป่า หมู่ที่ 2 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตัดสินการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ที่ผ่านการกลั่นกรองจาก 10 อำเภอ เหลือ 2 อำเภอ
สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว  เป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และพัฒนายกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
โดยมีเป้าหมายเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ จำนวน 4 ประเภท 5 รางวัล ดังนี้
1.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รางวัล
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จำนวน 1 รางวัล
3.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จำนวน 2 รางวัล (ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล)
4.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 1 รางวัล
กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และในปี 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และ โล่พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการพัฒนาชุมชน พ้นความยากจน และให้พสกนิกรร่วมสืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่อง ยั่งยืน และ ในปี 2566 ได้ทรงพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรางวัลตำบลเข้มแข็งระดับจังหวัดด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัล รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ