วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมทหารราบที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฮู หมู่ที่ 4 บ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ที่ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  พันเอก กัญญณัต  ไชยโอชะ   เสนาธิการกรมทหารราบที่ 3 บรรยายให้ความรู้ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาการสร้างความรัก ความสามัคคี และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดฮู หมู่ที่ 4 บ้านกุดฮู ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการปลูกจิตสำนึก ให้น้องๆนักเรียนรวมถึงคณะครู ได้มองเห็นความสำคัญในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในเกียรติภูมิของชาติไทย สำนึกถึงความเป็นชาติไทย  ที่มีเอกราชมาด้วย ความเสียสละ ทั้งเลือด เนื้อ และชีวิตของบรรพบุรุษไทย มาจนถึงทุกวันนี้  สร้างจิตสำนึก ตระหนักในความสำคัญของสถานบันพระมหากษัตริย์  มีความซาบซึ้งเกิดจิตสำนึกขึ้นในจิตใจของตนเองที่จะปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกที่ดี รู้รักสามัคคีเสียสละเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เกิดแรงจูงใจ มีความภาคภูมิใจส่งเสริมทัศนคติ รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ได้เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของไทยในอดีตจนถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงปกป้อง รักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน

นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ