วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2566 ป.ตรี ป.โท ภาคพิเศษ 
สมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยตรง 
(ไม่ผ่านศูนย์แนะแนวใดๆทั้งสิ้น)

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาคเอกชน
ทุกสาขาอาชีพ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2565  
ดำเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลกอีกทั้งเพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครปริญญาตรี ปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัผณฑิต ( MPA.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีการศึกษา 2566

เหมาะสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกสังกัด
ทหารและตำรวจท่านที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโทภาคพิเศษเพื่อปรับคุณวุฒิการศึกษา
ท่านที่เตรียมตัวในสายอาชีพข้าราชการ 
ตำรวจและทหาร การเลื่อนยศขึ้น ตำแหน่งข้าราชการตำรวจและทหาร การเลื่อนเงินเดือนหรือเงินเพิ่มต่าง ๆ
และยกระดับทางอาชีพข้าราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ทางใดทางหนึ่ง โดยไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง
     2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(นับถึงวันสมัคร)
     3. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
     4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้
หมายเหตุ: กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดีบปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมหรือจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักฐานการรับสมัคร

     1. ใบสมัคร
     2. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 
     3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
     4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
     5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     6. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ กรณีใช้คำนำหน้าชื่อ เป็นยศ ทหาร/ตำรวจ เพื่ิมคำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด)
     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
     8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
     9. หนังสือรับรองตำแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
     10. หนังสือรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในกรณีที่ได้การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (ถ้ามี)
หมายเหตุ: เอกสารที่นำมาสมัครเป็นนักศึกษา 
ทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์จะไม่คืนเอกสารให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

     1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
     2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
     3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
     4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
     5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
     6. อาชีพอิสระอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนออนไลน์ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกโดยตรง 
(ไม่ผ่านศูนย์แนะแนวใดๆทั้งสิ้น)
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนออนไลน์ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
👉🏻ท่านที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามได้ที่
ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา📝
และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

(โทร) : 09-17-16-1555
Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

E-mail: pattresia69@gmail.com
สอบถามข้อมูลสายตรงได้เลยครับ
 เผยแพร่และรายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ