วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด-ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีตั้งศาลและอัญเชิญพระพรหมขึ้นประดิษฐานเสริมศิริมงคลให้สำนักงาน เพื่อความร่มเย็น เป็นสุข
     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีตั้งศาลและอัญเชิญพระพรหมขึ้นประดิษฐาน นำโดยนางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา อาทิ นางอนงค์พืชสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนราภรณ์  ไวนิยมพงศ์ กรรมการที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หน่วยงาน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อความร่มเย็น เป็นสุข
ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมสามัญศึกษากำหนดให้มีกองการศึกษาพิเศษรับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายส่งเสริมการศึกษาพิเศษ และฝ่ายส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้ออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมสามัญศึกษาเป็นกองการศึกษาเพื่อคนพิการและกองการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้มีการจัดการศึกษา ให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และปี พ.ศ. 2546 การปฏิรูประบบราชการ ปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กำหนดให้การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และกำหนดให้ต้องจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 14 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
////
คมกฤช พวงศรีเคน รายงาน
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ