วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.ราชบุรี สนับสนุนนักเรียนนายร้อยตำรวจลงพื้นที่ศึกษาชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม  2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอังกูร สีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผลการคัดเลือกพ่อแม่สมมุติตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 ของโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี จิรชาติ เจริญศรี ผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะนายตำรวจจากฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอบ้านคาและสวนผึ้ง), เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ, หัวหน้าสถานีภูธรที่เกี่ยวข้อง, กำนันใน 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
 1.การชี้แจงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2566 และรับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับหลักสูตร
 2.ความเป็นมาของหลักสูตรการฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท โดยเดิมทีเรียกว่า โครงการพ่อแม่สมมุติ
 3.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติ
 4.ผลการคัดเลือกพ่อแม่สมมุติ จำนวนทั้งสิ้น 294 ครอบครัว แบ่งออกเป็น
 4.1 อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 52 ครอบครัว
 4.2 อำเภอโพธาราม จำนวน 52 ครอบครัว
 4.3 อำเภอปากท่อ จำนวน 48 ครอบครัว
 4.4 อำเภอบ้านโป่ง จำนวน 47 ครอบครัว
 4.5 อำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 42 ครอบครัว
 4.6 อำเภอจอมบึง จำนวน 23 ครอบครัว
 4.7 อำเภอบางแพ จำนวน 21 ครอบครัว
 4.8 อำเภอวัดเพลง จำนวน 9 ครอบครัว
5.ข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของหลักสูตรฯ
ในการนี้ กรรมการเจ้าหน้าที่และคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วางแผนเข้าพบปะพ่อแม่สมมุติจากทุกอำเภอ ร่วมกับนายอำเภอและพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอบ้านคาและสวนผึ้ง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาชุมชนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะร่วมกับประชาสังคม ให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาดังกล่าว
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับชาวบ้าน
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเกิดจิตสำนึกที่จะผดุงความเป็นธรรม ในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้ และไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน
3. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้มีโอกาสศึกษาสังคมแบบชาวบ้านในชนบท และเกิดจิตสำนึกที่จะบริการรับใช้ประชาชน
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และตำบลที่ออกไปฝึกรับใช้ประชาชน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ