วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานสันติ-นายกประเสริฐ-ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.-ทนายช้าง24ช.ม. ขับเคลื่อนไกล่เกลี่ยสมาพันธ์ผู้ไกล่เกลี่ยภาค7 
เมื่อวันพุธ ที่ 12 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 น ณ ร่มไม้บ้านสวน จ.นครปฐม นายสันติ ชูเชิด ประธานพิธี-อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง-นายประเสริฐ แจ้งแก้ว ที่ปรึกษา , ทนายช้าง24ชั่วโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มีการหารือ ในการเผยแพร่ส่งเสริม พรบ.ไกล่เกลียปี 2562 ในนามสมาพันธ์ผู้ไกล่เกลี่ยภาค7 ซึ่งนายสันติ ชูเชิด ประธานผู้ไกล่เกลี่ย ได้เล็งเห็นถึงกฏหมายทางเลือกที่จะให้เข้าถึงประชาชนครอบคลุมภาค7 โดยได้วางแนวทางในการขับเคลื่อนถึงบทบาทหน้า ที่สามารถกระทำได้ตามกฏระเบียบของกฏหมาย

โดยมีคณะผู้เข้าร่วมหารือและประชุม ดังนี้
1 นายสันติ. ชูเชิด. ประธาน

2 นาย ประเสริฐ แจ้งแก้ว ที่ปรึกษา

3 นายธนภัทร์. ทองใบ ประธาน จ. นครปฐม

4 นายวิศิษฐ์. มาสกสิน ประธาน จังหวัด สมุทรสงคราม

5 นายประจวบ สุขชุม. ประธานจังหวัด กาญจนบุรี

6 นายมนตรี. จันทร์จุฬาลักษณ์
ประธาน จังหวัด ราชบุรี

7 นาง นิสา. แสงแก้ว. ประธานจังหวัด สมุทรสงคราม

8. นางสาวภาวนา พิทักษ์
รองประธาน

9. นายภโวทัย โลภปัญญา
เลขานุการ จังหวัดกาญจนบุรี

10.ว่าที่ ร.ต.ศุภโชค ศักดิ์ไกวัล ทนายที่ปรึกษา

11.นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี ที่ปรึกษา/สนง.ข่าวศิลปินดาราสายบุญ

12. ร.ต.ต.ใบหยก วิพัฒน์ครุฑ ประธานจังหวัดสุพรรณบุรี

13. นางเนาวรัตน์ วิพัฒน์ครุฑ เลขาฯ

14.นาย ขนาน ขวัญงา ประชาสัมพันธ์ ภาค7

15.นางนันดา บุญประเสริฐ เลขาสมุทรสาคร

16.นางปัทมาวดี กองแก้ว เหรัญิญของ ป.ธ.จังหวัดสุพรรณบุรี
17 นายวิชาญ บัวจันทร์ เหรัญญิก ผกล จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยากกาศภายในงาม เต็มไปด้วยการแสดงความคิดเห็น การคัดเลือกพิจารณา บุคคล ผู้จะมาทำการปฏิบัติหน้าที่แต่ละ จังหวัด แต่ละ สภ.อ ที่ดูแลรับผิดชอบ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุด โดยมีการวางตำแหน่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

พร้อมกันนั้น นายสันติ ชูเชิด ประธานสมาพันธ์ผู้ไกล่เกลี่ยภาค7 ยังได้เตรียมพร้อม จัดอบรม "โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน เพื่อเข้าถึงกระบวน
การยุติธรรม" ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทาง
Facebook : สมาพันธ์ผู้ไกล่เกลี่ยไทยภาค7 หรือโทรสายด่วน 0826361965
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ