วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวแม่เมาะร่วมรับฟังความเห็น ร่วมพัฒนาโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะส่งเสริมพลังงานสะอาด
กฟผ. เปิดรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน นำร่องโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ มุ่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐ ควบคู่ลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เริ่มต้นผลิตไฟฟ้าใช้งานเฉพาะกิจกรรมการทำเหมืองแม่เมาะ เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงานในอนาคต หนุน จ.ลำปาง พื้นที่ศักยภาพสูงมีความเข้มแสงเหมาะสม เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศต่อเนื่องระยะยาว

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2566) นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย การศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ โดยมีประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ อาคารหอประชุมโภชนาคาร วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง 
พลังงานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ถือเป็นพื้นที่แหล่ง

พลังงานสำคัญของประเทศ โดยเป็นที่ตั้งเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้า กระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของจังหวัดมายาวนาน โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ จะเข้ามาพัฒนาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน           ช่วยขับเคลื่อนจังหวัดลำปางให้เป็นพื้นที่สำคัญด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศต่อไป

ด้านนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ กล่าวเสริม กฟผ.แม่เมาะ มีแผนนำร่องพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ ขนาดกำลังผลิต 38.50 เมกะวัตต์ บนเนื้อที่ 490 ไร่ ภายใน กฟผ. แม่เมาะ เนื่องด้วยตำบลแม่เมาะ อำเภอ      แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงจากค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมตลอดทั้งปี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2568 ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะนำไปใช้ประโยชน์ภายในการทำเหมืองแม่เมาะ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะช่วงเวลากลางวัน ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐ

การจัดเวทีรับฟังความเห็นในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อวิตกกังวลต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงให้การศึกษาฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่รัศมีโดยรอบโครงการฯ สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ กล่องรับฟังความคิดเห็นภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ทำการองค์การบริหาร       ส่วนตำบลสบป้าด และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,5 และ 6 ตำบลแม่เมาะ หมู่ที่ 1,3 และ 4 ตำบลสบป้าด ช่องทางโทรศัพท์ 02 101 1272 หรือ 06 1418 0822 และอีเมล apichet_p@beco.co.th เป็นต้น
-------

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ