วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด- มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด พัฒนาพระผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว
     วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 
พระเทพวชิรวิมล, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีโครงการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะสงฆ์ ผู้บริหาร และคณาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรม
       พระเทพวชิรวิมล, ดร. กล่าวว่า มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด   ได้จัดโครงการการพัฒนาพระผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักการคือ ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ ปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้เกิดแนวคิดการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการภายในวัดให้มีความทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ ของพระผู้นำชุมชนให้มีความสามารถ ในการบริหารจัดการ ผ่านสื่อเทคโนโลยี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงมองเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพของพระผู้นำชุมชน จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาพระและผู้นำชุมชนในโลกของการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พระสังฆธิการได้เรียนรู้วิชาการแบบสมัยใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
  พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานที่ดีขึ้นในอนาคต และเพื่อเป็นการตรวจการณ์และขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ในภารกิจ 6 ด้าน คือ 
 ด้านการปกครอง  ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการสาธารณูปการ   ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ  ด้านสาธารณสงเคราะห์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด มี  14  อำเภอ, 50 ตำบล, 188 วัด, 150 ที่พักสงฆ์
       ผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ    เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและพระเลขานุการ ทุกระดับ  จำนวน 200 รูป  ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่   จำนวน  50 รูป/คน รวมทั้งหมด  250  รูป/คน
ด้านวิทยากร ได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระเดชพระคุณ พระกิตติสารสุธี เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) และผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ