วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสถานีสูบน้ำ 5 แห่ง ไม่เคยเปิดใช้งาน
        นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูล หลังได้รับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต (Corruption Deterrence Center : CDC) ประกอบกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook : Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน และ คิด ทำ ทิ้ง กรณี “หน่วยงานรัฐไม่เปิดใช้งานสถานีสูบน้ำ 5 แห่ง” ณ เทศบาลตำบลนาคำ โดยมีนายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ นายเหมราช สมรฤทธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำ สิบเอกบัญชา มะสุใส หัวหน้าสำนักปลัด นายเวชสุยันต์ สิมมาลา ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลกรณีไม่เปิดใช้งานสถานีสูบน้ำทั้ง 5 แห่ง หลังได้รับถ่ายโอนโครงการมาแล้ว 3 ปี

        จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เทศบาลตำบลนาคำได้รับการถ่ายโอนภารกิจกรมชลประทานฯ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำนวน 5 แห่ง หน่วยงานผู้ส่งมอบ คือ โครงการชลประทานนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 ดังต่อไปนี้
1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ หนังสือส่งมอบ/รับมอบ ลงวันที่ 18 พ.ค. 63
2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ 1 หนังสือส่งมอบ/รับมอบ ลงวันที่ 20 พ.ค. 63
3. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ 2 หนังสือส่งมอบ/รับมอบ ลงวันที่ 20 พ.ค. 63
4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนก่อ หนังสือส่งมอบ/รับมอบ ลงวันที่ 16 มี.ค. 64
5. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนงาม
        โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสถานีสูบน้ำฯ ทั้ง 5 แห่ง ดำเนินการรับมอบ/ถ่ายโอน ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบสภาพสถานีสูบน้ำ และมีการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563 และประกาศใช้ข้อบังคับ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563 รวมไปถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 5 แห่ง 

          หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคำได้ให้ข้อมูลว่า สาเหตุที่ไม่ได้เปิดใช้งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 5 แห่ง เนื่องจากยังไม่มีเกษตรกรในเขตบริการของสถานีสูบน้ำสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเลย และตั้งแต่ได้รับมอบโครงการก็ยังไม่มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอใช้น้ำ ซึ่งหากเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำแล้วมีสิทธิขอใช้น้ำได้ตามความต้องการ โดยมีอัตราค่าน้ำที่เรียกเก็บ 200 บาท ต่อชั่วโมง เป็นไปตามข้อบังคับเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ขณะนี้สถานีสูบน้ำฯ พร้อมใช้งานได้จำนวน 3 แห่ง จากทั้งหมด 5 แห่ง เนื่องจากมีคนร้ายขึ้นไปปลดเอาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงบนเสา แล้วขโมยขดลวดทองแดงไป เหตุเกิดที่สถานีสูบน้ำนาคำ 1 และสถานีสูบน้ำบ้านโพนงาม ทำให้ทั้ง 2 แห่งนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เหตุเกิดเมื่อเดือนเมษายน 2565 ซึ่งทางเทศบาลตำบลนาคำได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีสงครามไว้แล้ว

        นายสุบิน สมรฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมในการขจัดปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ตำบลนาคำ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่สมัครสมาชิกผู้ใช้น้ำและแจ้งความประสงค์ขอใช้น้ำในเขตบริการของสถานีสูบน้ำที่ได้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งสถานีสูบน้ำสามารถส่งน้ำให้สมาชิกทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกชี้แจงเรื่องการขอใช้น้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

         ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างละเอียด และร่วมกันแก้ไขปัญหาการปล่อยโครงการทิ้งร้างในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ขอเอกสารหลักฐานการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ