วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2566 
“Change Mindset Change Way”
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
    นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากคณะกรรมการสภา ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯ นำทีมโดยนายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ Change Mindset Change Way ให้พิจารณาปัจจุบันใครมีส่วนร่วม ส่วนรับผิดชอบในหน้าที่อะไร มองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมา และเป้าหมายการทำงานในอนาคตจะมีผลสำเร็จอย่างไร เป็นการนำเสนอให้เห็นหลักคิด หลักบริหารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และแจ้งผลการประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ แนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 2551 การขอความร่วมมือในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันที่กำลังหมดวาระหลังหมดวาระ กำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และมีเรื่องสืบเนื่องในการประชุมได้แก่ความก้าวหน้าการจัดทำ Big Data ซึ่งสถาบันได้ทำระบบ สอก.5 Dashboard สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลของสถาบันเพื่อการนำไปใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตร/แผนการเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม และได้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระดับของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ในวาระแจ้งเพื่อทราบได้แก่ 1) รายงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2565 ซึ่งโดยภาพรวมพบว่านักเรียน นักศึกษาจำนวนหนึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา สภาฯจึงมอบหมายวิทยาลัยดำเนินการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาและเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด โดยมีโครงการเยียวยา หรือโครงการอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ทันที 2) รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เทียบกับ ปีการศึกษา โดยรวมผู้เรียนระดับปวช.และปวส.มีจำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น ยกเว้นระดับปริญญาตรี มีจำนวนลดลง สภาจึงมอบหมายให้สถาบันและวิทยาลัยหาข้อมูลและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 3) ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือกับองค์กร IM Japan ซึ่งนำเสนอกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน และได้แสดงให้เห็นความสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนากำลังคนในชาติให้มีคุณภาพมีสมรรถนะสูง พร้อมทั้งได้นำเสนอวิดิโอ ประโยชน์จากการไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ว่ามีประโยชน์อย่างน้อย 5 ด้าน และได้นำเสนอกรณีตัวอย่างคนไทยที่ไปร่วมโครงการและประสบความสำเร็จ มีความรู้ ทักษะ สามารถเป็นผู้ประกอบการ และเป็นตัวอย่างของคนมีความกตัญญู และมอบหมายให้กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการทำวิจัยเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง โอกาส ความเป็นไปได้ ประโยชน์ของการจัดการความร่วมมือครั้งนี้ 4)โครงการพัฒนาผู้เรียน และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้วยระบบ Coding ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 500 ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเต็มจำนวนแล้ว จะเริ่มดำเนินการอบรมช่วงต้นเดือนสิงหาคม และจบการอบรมเดือนพฤศจิกายนโดยคาดว่าผู้ผ่านการอบรมจะมีสรรถนะสูงขึ้น เป็นมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ที่สมบูรณ์ ส่วนในวาระพิจารณาได้แก่ 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการใช้อำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการหารายได้ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ทั้ง 3 เรื่องสภาให้นำรายละเอียดไปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมผู้อำนวยการสถาบันทั้ง 23 แห่งเพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป และเรื่องใดที่เป็นหน้าที่ของสถาบันให้ดำเนินการทำรายละเอียดมานำเสนอแจ้งสภาในโอกาสต่อไป ซึ่งเป้าหมายการทำงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ต้องการให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข สบายใจ เน้นการสื่อสารองค์กร ทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขความจริงและความสำเร็จร่วมกัน./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บจก.อากาศสดใส
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ