วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 อยุธยา - " วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจำปี 2566 " 
 วันที่  18  สิงหาคม  2566 ดร. รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ ดิฉันในนามของคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน วันเห็ดตับเต่างามทีสามเรือน ประจำปี 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่รวมกว่า  261 ไร่ เกษตรกร 110 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ ตำบลสามเรือนและขยายผลไปสู่ ตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ้านหว้า และตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน พื้นที่อัตลักษณ์ ประจำท้องถิ่นที่แสดงถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเหตุตับเต่าจะขึ้นในพื้นที่ ชายคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติการอนุรักษ์พื้นที่เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า จึงเท่ากับเป็นการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้อนุรักษ์อนุมัติงบประมาณดำเนินงานสำหรับการพัฒนาและประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้บุคคลทั่วไปประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ งานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือนประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเรื่องราว ของเห็ดตับเต่าและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยา
       กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงจำนวนจำหน่ายผลิต ผลผลิตเหตุตับเต่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 40 ล้านค้าจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าและการประกอบอาหารจากเห็ดตับเต่า การจัดแสดงนิทรรศการเหตุตับเต่างามที่สามเรือน การประกวดหนุ่มคล้าวข่า สาวทองกวาว  การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดงาน

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ