วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
พช.ราชบุรีร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจครอบครัวพ่อแม่สมมุติ เตรียมการรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ 
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 294 คน
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และ 13.30 น. ณ.หอประชุมหลังอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และ นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นของพ่อแม่สมมติตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 ของโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พลตำรวจตรี จิรชาติ เจริญศรี ผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, พันตำรวจเอก สามารถ อยู่เจริญ รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะนายตำรวจจากฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,พัฒนาการอำเภอ (เมืองราชบุรี, ปากท่อ, จอมบึงและวัดเพลง), เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ (เมืองราชบุรี, ปากท่อ, จอมบึงและวัดเพลง), หัวหน้าสถานีภูธรที่เกี่ยวข้อง พ่อแม่สมมุติที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
 1.การชี้แจงหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2566 และรับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับหลักสูตร
 2.ความเป็นมาของหลักสูตรการฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท โดยเดิมทีเรียกว่า โครงการพ่อแม่สมมุติ
 3.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติ
 4.ผลการคัดเลือกพ่อแม่สมมุติ จำนวน 132 ครอบครัว ใน 4 อำเภอ แบ่งออกเป็น
 4.1 อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 52 ครอบครัว
 4.2 อำเภอปากท่อ จำนวน 48 ครอบครัว
 4.3 อำเภอจอมบึง จำนวน 23 ครอบครัว
 4.4 อำเภอวัดเพลง จำนวน 9 ครอบครัว
 5.ข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของหลักสูตรฯ
 จากนั้น เวลา 13.00 น. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย กรรมการเจ้าหน้าที่และคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เดินทางไปยัง ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นของพ่อแม่สมมติตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 ของโรงเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พัฒนาการอำเภอ(โพธาราม,บ้านโป่ง, ดำเนินสะดวกและบางแพ), เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ(โพธาราม,บ้านโป่ง, ดำเนินสะดวกและบางแพ),หัวหน้าสถานีภูธรที่เกี่ยวข้อง พ่อแม่สมมุติที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 180 คน แบ่งออกเป็น
 1 อำเภอโพธาราม จำนวน 52 ครอบครัว
 2 อำเภอบ้านโป่ง จำนวน 47 ครอบครัว
 3 อำเภอดำเนินสะดวก จำนวน 42 ครอบครัว
 4 อำเภอบางแพ จำนวน 21 ครอบครัว
ในการนี้ กรรมการเจ้าหน้าที่และคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจซักซ้อมและแนวทางปฏิบัติของพ่อแม่สมมุติจากทุกอำเภอ ร่วมกับนายอำเภอและพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอบ้านคาและสวนผึ้ง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาชุมชนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะร่วมกับประชาสังคม ให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาดังกล่าว
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท รุ่นที่ 39 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกการทำงานร่วมกับชาวบ้าน
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจเกิดจิตสำนึกที่จะผดุงความเป็นธรรม ในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้ และไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน
3. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้มีโอกาสศึกษาสังคมแบบชาวบ้านในชนบท และเกิดจิตสำนึกที่จะบริการรับใช้ประชาชน
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และตำบลที่ออกไปฝึกรับใช้ประชาชน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ