วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

                                    ข่าวสังคม                                           โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น
ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ได้ดำเนินกิจกรรมเวทีสืบค้น และจัดเก็บข้อมูลประวัติชุมชนหมู่บ้านลาวครั่ง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน วัฒนธรรมลาวครั่ง และวัฒนธรรมกะเหรี่ยง(โปว์) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น ณ ศูนย์ปฏิบัติการบูรณะชนบทดงขวาง หมู่ที่ 1  บ้านดงขวาง  
ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายกำพล บัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ได้ดำเนินการเปิดเวทีสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลประวัติชุมชนบ้านลาวครั่ง(บ้านดงขวาง หมู่ที่1 ต.ดงขวาง) ได้บรรยายพิเศษถึงประวัติความเป็นมาของตำบลดงขวาง และได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่นิวัฒนากร ศรีพรมมา (ผู้ใหญ่เก็บแห่งบ้านกุดจอก)เล่าถึงความเป็นมาของลาวครั่งในประเทศไทย ลาวครั่งบ้านกุดจอก ลาวครั่งบ้านดงขวาง  ซึ่งยังคงความเป็นวิถีวัฒนธรรมอันสวยงามของชุมชน คงความเป็นอัตลักษณ์การแต่งกาย  การดำรงชีวิตตามวิถี ก่อเกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนโดยนำการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ต่อมาทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านดงขวาง ผู้ใหญ่สมเกียรติ  วิสิทธิ์ พร้อมด้วยนายนิคม  บุญกมุติ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี จำกัด พ.อ.หญิงอรทัย 
นันทารมย์  ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ  นายสมชาย  วาสนา สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการบูรณะชนบท
ดงขวาง ได้สืบประวัติของต้นตระกูลของชุมชน ซึ่งจัดเก็บได้เบื้องต้น 8 ตระกูล ได้แก่ ตระกูล ทาจวง แพงมี กระจิว ขุมเพ็ชร นันทารมย์ บุญกมุติ และเฒาจีนคำจีนศรี   ยังคงต้องจัดเก็บต่อเพื่อให้สายสัมพันธุ์ในชุมชนครบถ้วน  ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึก ในการรักษาภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ซึ่งข้อมูลประวัติชุมชนลาวครั่งจะเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบูรณะชนบทดงขวาง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566  นายเผด็จ  นุ้ยปรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน วัฒนธรรมลาวครั่ง และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง(โปว์) โดยมี นายสิริภพ  นิยมเดช  นายอำเภอหนองขาหย่าง ได้กล่าวต้อนรับ และมีส่วนราชการระดับจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี  วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี  และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ สรรพากรอำเภอหนองขาหย่าง   สัสดีอำเภอหนองขาหย่าง ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง เกษตรอำเภอหนองขาหย่าง  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง โรงเรียนปากดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ได้เข้าร่วมการเรียนรู้นิทรรศการมีชีวิต การทอผ้าด้วยกี่เอวของพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูง วิถีชีวิตกะเหรี่ยง(โปว์) วิถีชีวิตลาวครั่ง  สาธิตการตำข้าวปุ้น (ขนมจีน)  สาธิตการตำบักหุ่ง(ส้มตำ) สาธิตการทำขนมไทยตามฤดูกาล  ภายในกิจกรรมมีการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงเกี่ยวข้าว การแสดงรำตงของน้องๆ กะเหรี่ยง(โปว์)  การเดินขาหย่าง และการละเล่น การโยนลูกสะบ้า  ได้เชื่อมโยงความผูกพันสายสัมพันธ์และวัฒนธรรมระหว่างลาวครั่งกับพี่น้องกะเหรี่ยง(โปว์)  ไฮไลด์ของงานมีการแห่ธงลาวครั่งโดยเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมแห่ธง ซึ่งเป็นประเพณีของลาวครั่งในการทำบุญทอดผ้าป่า และบ่งบอกในเรื่องการขอให้ฝนตกตามฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์                         นำเสนอข่าวโดย นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี บก.ข่าววัฒนธรรม 
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ