วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

                                           ข่าวสังคม                                                       ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.-ทนายช้าง24ช.ม. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาญา
 รุ่น1 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พร้อมกันนี้ยังได้ บันทึกภาพกิจกรรมบรรยากาส ร่วมคัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้นำ จากการพิจารณา คัดสรรลงมติจากคณะผู้ไกล่เกลี่ยทุกท่าน
1.พ.ต.อ.ดร.ธีร์รัฐ ทิพญ์นพนนท์ ประธานรุ่น
2.พ.ต.ท.ดร.จุมพล สังขะเกตุ รองประธาน
3.คุณศิริพร เมืองศรีนุ่น รองประธาน
4.คุณกาพแก้ว มงคลศิริ รองประธาน
5.ว่าที่ ร.ต.ศุภโชค ศักดิ์ไกวัล ทนายที่ปรึกษา
6.คุณภาคิน ปภาณบวรศักดิ์ โฆษก/พิธีกร /ปฏิคม
7.คุณธวัลรักษ์ หัตถกิจจำเริญ ทะเบียน/ปฏิคม/โฆษก
8.คุณโชตณภร ประชาสัมพันธ์/สื่อมวลชน
9.อื่นๆ(ถ้ามี)
วาระการแต่งตั้งจะนำเสนอในที่ประชุมเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจนอาทิที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เหรัญญิก นายทะเบียน ฝ่ายข่าวฝ่ายที่ปรึกษา เลขาธิการ และ อื่นๆ(ถ้ามี)
และ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา (รุ่นที่ 1)” ซึ่งจัดโดย กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 โดยมี นายปริวรรต จวนสาง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กล่าวรายงาน ซึ่งมี ผู้ไกล่เกลี่ยที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจ จาก 50 ศูนย์ รับมอบวุฒิบัตร
ทั้งนี้ ภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา อาทิ ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สิน มรดก ละเมิด นิติกรรมสัญญา หนี้สิ้นครัวเรือน และข้อพิพาททางอาญาอื่น ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชน อย่างสะดวก รวดเร็ว และเสมอภาคทุกชนชั้น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กล่าวว่า "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายนี้ เป็นการดำเนินการให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยข้อพิพาท และให้ข้อตกลงอันเกิดจากความตกลงยินยอมของคู่กรณีมีสภาพบังคับตามกฎหมาย ซึ่งทุกท่านที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมและดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้น สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทำให้ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ในสังคม และเกิดผลในทางปฏิบัติได้โดยเร็ว"                                                                                นำเสนอข่าวโดย นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี บก.ข่าววัฒนธรรม 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ