วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวกีฬา
จ.ราชบุรี/กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
นานชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนไปเข้าร่วมกิจกรรม พร้อม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เครือข่ายกองทุนเเม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี, เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่  และได้รับเกียรติจาก พระอธิการแดง อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง เข้าร่วมพิธีเปิดการเเข่งขันฯ โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2566 มีกีฬาจำนวน 5 ประเภท ดังนี้
1. กีฬาฟุตบอล
2.กีฬาวอลเลย์บอล
3.กีฬามวย
4.กีฬาเซปักตะกร้อ
5.กีฬาพื้นบ้าน
วิ่งกระสอบ
กลิ้งครก
ตักน้ำใส่กระบอก
การจัดโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2566 ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและส่งผลให้ประชาชน เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานพัฒนาทั้งมวล โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติด บนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ให้ความรู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติ จนกล่าวได้ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ