วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์/  เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจง ร้องขอความเป็นธรรม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย              หลังถูกกล่าวหามีส่วนได้เสีย จากการตัดไม้พยูงของโรงเรียนในพื้นที่ 
       วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น จากกรณีที่สื่อออนไลน์ได้นำเสนอข่าวการตัดไม้พะยูงในเขตพื้นจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า นายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส สังกัดธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เข้าไปมีส่วนได้เสียกับการตัดไม้พยูงของโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น 
นายสันติ พรมมาสิทธิ์ ได้ร้องขอความเป็นธรรม และชี้แจงว่า ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ             กำหนด โดยการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ได้รับมอบหมายและได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด ให้เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่จากธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเอกสารหลักฐาน พยาน เป็นที่ประจักษ์ สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานตามที่ส่วนราชการที่ขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ เช่น การถูกลักลอบตัดต้นไม้ การตัดต้นไม้ที่กีดขวางสายไฟ อาคาร หรือการสร้างอาคารใหม่ การเกิดเหตุวาตภัยต้นไม้หักโค่น เป็นต้น ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอน ตามคู่มือแนวทางการขออนุญาตตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุง รักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 และพบว่า ส่วนราชการต้องการทราบราคาประเมินต้นไม้ เพื่อจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ในต้นไม้ที่ตัดดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ต้นไม้ที่ตัดถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่ต้องนำส่งเงินคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ ตนจึงต้องประสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินราคาต้นไม้ เพื่อให้ความรู้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย  
สำหรับการที่สื่อออนไลน์ได้นำเสนอข่าวว่า ตนและส่วนราชการอื่นมีส่วนได้เสียจากการตัดไม้พยูงของโรงเรียนในพื้นที่ โดยยังไม่รับฟังคำชี้แจงหรือได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตนและหน่วยงานต้นสังกัด ให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงขอใช้ชี้แจงว่า การนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริง และขอยืนยันความบริสุทธิ์ว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และระเบียบทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการรักษาซึ่งทรัพย์สินของทางราชการและประเทศชาติเป็นสำคัญ
//////////////////
Cr. วิเศษ นันทศรี (กล้า)
สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม)
สำนักข่าวไทยนิวส์ - รายงาน 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ