วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันการสร้างชาติ ผนึกกำลัง อีอีซี ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี เพื่อการสร้างชาติอย่างยั่งยืน” โดยมี ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สกพอ. และ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานมูลนิธิ สถาบันการสร้างชาติ โดยมีนางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ สกพอ. และ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม รวมทั้งยังได้เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมงานฯ อาทิ ดร. ธาริศร์ อิสสระยั่งยืน รองเลขาธิการ สกพอ. , ดร. ธัชพล กาญจนกูล. รองเลขาธิการ สกพอ. , นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ 4 มิติ คือ มิติที่หนึ่ง การสนับสนุนการพัฒนากำลังคน ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชน มิติที่สอง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และ ภาควิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี  มิติที่สาม การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อีอีซี ให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยนวัตกรรม มิติที่สี่การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ และการวิจัย
#NBI #EEC #chile # สถาบันสร้างชาติ #ชุมชนเพื่อกรสร้างชาติ
นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ 
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ