วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช. ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที กรณีงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เกิดการชำรุดหลังการส่งมอบงานเพียงไม่นาน
จากกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน วันนี้ (13 ก.ย. 66) เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. และได้รับข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) เกี่ยวกับงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองเรือก หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดำเนินการ โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 2,889,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) วันเริ่มต้นสัญญา 27 มกราคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 28 มีนาคม 2566 เกิดการชำรุดหลังการส่งมอบงานเพียงไม่นาน โดยเกิดการชำรุด 2 ครั้ง ครั้งแรกผู้รับจ้างเข้าซ่อมเรียบร้อยแล้ว และครั้งที่ 2 มีประเด็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร พร้อมลูกน้องนำยางมะตอยมาโปะตามรอยที่เกิดการชำรุด นั้น

นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในทันที (เวลา 14.00 น.) และพบว่าถนนเส้นดังกล่าวเกิดการชำรุด 2 จุด โดยจุดที่ 1 ยังไม่ได้ซ่อมแซม และจุดที่ 2 มีร่องรอยการซ่อมแซมและมีการเทหินคลุกบริเวณไหล่ทางแต่ยังไม่เรียบร้อย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่าในจุดที่ 2 ถนนเกิดการชำรุดและได้แจ้งผู้รับจ้างให้เข้าแก้ไขงานแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการประกอบกับมีประชาชนผู้ใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นกรณีเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องรีบแก้ไขไม่อาจรอผู้รับจ้างได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทั้งหมดจะดำเนินการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี จึงขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่าควรดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 184 และข้อ 185 เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ