วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
มุกดาหาร จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566  นายวรญาณ  บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสมเจตน์  สวาศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร. จังหวัดมุกดาหาร  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารการศึกษา   ข้าราชการครูและครู สกร.  บุคลากร สกร.อำเภอ  บุคลากร สำนักงาน สกร. จังหวัดมุกดาหาร  นักศึกษา สังกัด สกร.ทั้ง 7  แห่งกว่า 480  คนเข้าร่วมกิจกรรม    ณ  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นายวรญาณ   บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร 
ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ที่ได้เปลี่ยนฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภท เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มาใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร ให้เกิดการนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    โครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร และขอให้การจัดงานครั้งนี้  สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นไปด้วยดี 
นายสมเจตน์  สวาศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า โครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันนี้  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ส่งผลให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และได้เปลี่ยนฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้  มีหน้าที่จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ พร้อมกันนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร  ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรในสังกัด เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของครู ในการจัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนรู้  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ตำบล การเสริมสร้างและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภทเกี่ยวกับบทบาท  ภารกิจ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มาใช้เป็น
กรอบทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแนวทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร  ให้เกิดการนำนโยบาย  และแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร จึงจัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน สกร.จังหวัดมุกดาหาร “Open House” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา กศน. ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ   เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา ผู้เรียน ผู้รับบริการ และผลงานนวัตกรรมของครู กศน. ออกสู่สังคมและชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ