วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนืวส์

ข่าวมุทิตา
ราชบุรี/ร้อยรัก รวมใจ สานสายใจ มุทิตา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 29 ก,ย, 66 นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ โดยมีนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมเป็นเกียรติการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติที่ได้ปฎิบัติงานราชการจนครบวาระงานเพื่ิิอเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งประกอบด้วย 1, นางนันทนา มีทิพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 2, นางมัลลิกา โชติมา ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 3, นางสาววิภารัตน์ คิดการ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 4, นางตระกูล เกษรขาว ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ทั้ง 3 ท่านโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 5, นายปัฐจักร เจียมเจริญ เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 6, นายวัฒนา ศรีด้วง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ทั้งนี้พิธีแสดงมุทิตาจิตคารวะผู้เกษียณราชการและครูเกษียณราชการ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง แสดงความขอบคุณและอำลาครูเกษียณราชการ / ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ