วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
จ.ราชบุรี/สพจ.ราชบุรี ร่วมกับ สพอ.จอมบึง ดำเนินการตรวจสอบยืนยันสถานะการเงินของลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงสุวรรณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี โดย
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี และนางสาวสาวิตรี  ลำดับศรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง ดำเนินการตรวจสอบสถานะการเงินของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกกลุ่ม เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินประจำปีบัญชี 2566 และตรวจสอบความมีอยู่จริงของเงินให้กู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบงบการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (LM) ที่จะใช้ทดแทนระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
ในการนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้แทนกลุ่มที่มีหนี้คงเหลือ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่มาแสดงตนและตอบคำถามตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด  พร้อมทั้งชี้แจงประธานและสมาชิกกลุ่มทุกคนที่ยังไม่ได้จัดทำเอกสาร/ลงนามในเอกสารไม่ครบถ้วน ตามมาตรการลดความเดือดร้อน/มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ฯ พร้อมทั้งรับทราบเงื่อนไขในการเข้าร่วมมาตรการ การดำเนินงานครั้งนี้ 

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กิจกรรม "ชาวรพจ...รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม...ร่วมประเพณีลอยกระทง" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าน้ำถนนตก แม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 1...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ