วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/LQ5e7QnkA_E?si=wi1V8d8w7SPjed57
(อ.ต.ร.)ขอสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
           .....................
คลิปข่าวส่งมาพร้อมนี้ 3 ตอน
(คลิปข่าวตอน ที่ 1)
 >ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 12 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.

(คลิปข่าวตอนที่ 2) 
> อ.วิชิต ดิษฐประสพ ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ประชาชน หัวข้อ.
"ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
ณ ห้องประชุม ศูนย์(อ.ต.ร.)
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

(คลิปข่าว ตอนที่ 3)
 > อบรมผู้อำนวยการศูนย์(อ.ต.ร.)
 ณ ห้องประชุมสัมมนา B1
 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
กรุงเทพมหานคร
>บรรยายพิเศษ โดย
 อ. วิชิต ดืษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุวรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID Line 064-516-6794 
มือถือ ID Line 090-917-3259 
       .......................
สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
โดยการนำของ อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
มีนโยบายในการขยายการอบรมความรู้ให้กับประชาชน
 ณ ศูนย์(อ.ต.ร.) ทั่วประเทศ 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.
  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุน ผอ.ศูนย์(อ.ต.ร.)ผู้บริหารศูนย์(อ.ต.ร.)ทุกระดับ เข้าร่วม ประชุมสัมมนางานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆกับรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ผอ.ศูนย์(อ.ต.ร.)และคณะผู้บริหารศูนย์ (อ.ต.ร.) ได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการออกกฎหมาย
 การยกเลิกกฎหมาย
การนำกฎหมายไปบังคับใช้ และการช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยเหลือประชาชนในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ประชาชนถูกคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลใช้อิทธิพลคุกคามประชาชน ในรูปแบบต่างๆ
   (นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ. ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID Line 064-516-6794
 มือถือ ID LINE 090-917-3259
    วันที่ 12 ตุลาคม 2566
       .......................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ