วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.ราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุม รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานและรับมอบนโยบาย ของนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และทีวี พช.       
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาชุมชน โดย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมมอบนโยบาย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ในการนี้ 
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  และกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด และมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง พร้อมกลุ่ม องค์กรภาคีเครือข่ายพัผฒนาชุมชน ร่วมรับฟังผ่านระบบ TV พช. รวม 111 คน  โดยมีประเด็นในการประชุมในการมอบนโยบายที่สำคัญ ดังนี้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ อันมีหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างครบวงจร "ขอให้ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ทีมกระทรวงมหาดไทย” โดยยึดหลัก “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ซึ่งหมายความว่า เราต้องรู้เท่าทันความเป็นไปของโลกเพียงพอที่จะเห็นวิกฤตและโอกาสที่จะมาถึงบ้านเรา และต้องมีความทันสมัย เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งต้องมีความว่องไวคล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที ช่วยกัน "ทำให้ 3 คำนี้ กลายเป็นภาพจำของพี่น้องประชาชนเมื่อคิดถึงการทำงานของกระทรวงมหาดไทย" โดยมีนโยบาย 10 ประการเพื่อขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ โดยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนน้อมนำเอาแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในทุกมิติของชีวิต โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 2. น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นจากการซื้อน้าดื่ม โดยให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำอุปโภคบริโภค 
 3. การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ โดยมีการบำรุงรักษาพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้ รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าเฉพาะช่วงเวลาที่ปฏิบัติราชการและใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 4. พลังงานสะอาด ส่งเสริมให้ครัวเรือนและชุมชน สร้างรายได้ จากพลังงานสะอาด โดยการปลูกสบู่ดำ จากกิจกรรม/โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
 5. การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแผนงานในการพัฒนาบุคลากรและชุมชนยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต และโปร่งใส รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
 6. การบริการประชาชนแบบ One Stop Service กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน ในการมุ้งเน้นให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว  
 7. การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 8. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย การนำหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มาประยุกต์ใช้ เป็นหน่วยงานในการสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน
 10. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่น รองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น การขับเคลื่อนโครงการ OTOP Senior ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุวัยต้น  และนโยบายการช่วยเหลือ ห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล กรมการพัฒนาชุมชนได้นำ นโยบายสำคัญทั้ง 10  ประการ ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย จะเป็นเครื่องมือในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชนเกิด “ความอุดมสมบูรณ์พูลสุข” อย่างยั่งยืน

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ