วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
อดีตบิ๊ก กพร."ทึ่ง" มหาวิทยาลัยเสริมทักษะอาจารย์พร้อมนักศึกษาโดยการปฏิบัติจริงด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
   นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพคนในทุกระดับมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 โดยเฉพาะนักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องออกสู่ตลาดแรงงานอนาคต และนับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญโดยร่วมมือกับภาคเอกชน ที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยจะส่งอาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ พร้อมๆกับให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และเมื่อวันที่ 19 ตค.66 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ยู เอส อี โฟล-ไลน์ จำกัด  ซึ่งตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี โดยมีขอบเขตความร่วมมือหลัก 3 ด้านได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและบริการวิชาการ 2) การฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3) การฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อได้ฝึกประสบการณ์ต่างๆด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร
   นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มี
นโยบายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและคณาจารย์โดยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาระบบพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศ เพราะจะเป็นแรงงานในอนาคตที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นี้ด้วย.
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ