วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtu.be/q3L1Whf_Rh4?si=53ZjKKprsG81tJub
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน" ติดตามคำพิพากษาศาลปกครองยะลา 
ที่มีคำสั่งให้ผู้มีอำนาจมีหน้าที่ทางปกครอง รื้อถอน กำแพงอิฐบล็อกประตูเหล็ก ที่สร้างรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566  ครบกำหนด 60 วัน
 ตามคำพิพากษาศาลปกครองยะลา ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในทางปกครอง รื้อถอนรั้วกำแพงอิฐบล็อกประตูเหล็กที่รุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 
>นายกิมลี สาและ หัวหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจ
นิวส์ ประจำจังหวัดปัตตานี.  ภาพ/ข่าว
>นายรุสลี  ยามา...รายงาน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
     เวลา 17.47 น.
   ..........................
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่ 11) พ.ศ 2551 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่านายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 48 เตรส บัญญัติว่า นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเทศบาลและนโยบาย
 *มาตรา 40 บัญญัติว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อ ไปนี้.
 (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่งท้องถิ่น พ.ศ 2542 
มาตรา 16 บัญญัติว่าให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริหาร การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (2 )การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
( 27) การดูแลรักษาที่สาธารณะและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน.
         .....................
ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าว 
จึงฝากเรียนท่านนายอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้ช่วยลงไปแก้ปัญหา ให้กับประชาชนชาวตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองยะลา วันที่ 7 กันยายน 2566 ซึ่งจะครบกำหนด 60 วันในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้ทั้งๆที่ที่ดินมีเอกสิทธิ์เป็นโฉนดถูกต้องตามกฎหมาย
...ขอขอบท่านนายอำเภอเมืองปัตตานี ขอคุณแทนประชาชนชาวตำบลรูเสมิแลด้วยครับ
( นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์และที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมาย สยามรพี 
มือถือ ID Line 064-51-66-794
หรือโทร.02-5614502 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
   .......................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ