วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ภาคกลาง) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสุดคึกคัก เกษตรกรออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ บรรยากาศในพื้นที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรีเป็นไปอย่างคึกคัก เกษตรกรตื่นตัวเริ่มออกมาใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า โดยนายปรณต สุวรรณมาลา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  พร้อมด้วย นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  ประธานกรรมการบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นางนัทธมน จันทร์ฤกษ์  หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลพบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

โดยนายปรณต สุวรรณมาลา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.เป็นวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) 
ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เกษตรกรต่างพากันออกมาลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้า โดยหลังจากการปิดหีบเวลา 15.00 น. คณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันที และสรุปรวบรวมผลการนับคะแนนให้กับสาขาจังหวัด เพื่อรายงานผลผลการนับคะแนนให้ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (สำนักงานใหญ่) คาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะทราบผลได้ภายในวันนี้ ซึ่งจะต้องรายงานผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป 

ด้านนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  ประธานกรรมการบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรสมาชิกทั่วประเทศที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อคัดสรรคนดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกร ร่วมกันผลักดัน กำหนดแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร ทั้งด้านการจัดการหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพ พัฒนาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกท่านทุกหน่วยที่ทำหน้าที่ให้บริการเกษตรกรอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง”

สำหรับผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค จำนวน 20 คน โดยมีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ 4 คน ในส่วนจังหวัดลพบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 69,156 คน หน่วยเลือกตั้ง 65 หน่วย โดยจังหวัดลพบุรีได้ตั้งเป้าหมายเกษตรกรที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ที่ 35% ของจำนวนผู้มีสิทธิ

โดยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูฯ พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ กำหนดนโยบายและอออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูฯ การติดตามและประเมินผล ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุน

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ