วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์ -พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามการรับซื้อข้าวเปลือกสดจากเกษตรกรของโรงสีในพื้นที่ในช่วงฤดูกาลใหม่ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายหรือไม่    
       
              เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานชั่ง ตวง วัด เขต 2-5  สุรินทร์ ออกติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับรับซื้อสินค้าเกษตรตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 60 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ โรงสี สกต.ร้อยเอ็ด โรงสี บุรีรัมย์รุ่งเรือง และโรงสีข้าวเจริญกิจพูลผล 
         นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยขณะนี้เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่และจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกสดจำนวนมากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว ขณะที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 2.99  ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 1ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ และการออกสู่ตลาดมากในช่วง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการขายข้าวเปลือก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าข้าวดำเนินการให้ถูกต้อง ในการกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกต้องระบุราคาซื้อตามมาตรฐานที่รับซื้อให้ชัดเจน ดังนี้ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สำหรับข้าวเปลือกทั่วไป ความชื้นที่ร้อยละ 25 สำหรับข้าวเปลือกสด สำหรับการวัดความชื้นกรณีสูงกว่าที่กำหนดให้แสดงอัตราหักลดน้ำหนักความชื้นทุก 1 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 15 กิโลกรัม/เมตริกตัน การหักสิ่งเจือปนห้ามมิให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวเปลือกหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ำหนัก กรณีสิ่งเจือปนเกินร้อยละ 2 ให้หักสิ่งเจือปนเปอร์เซ็นต์ละ 10  กิโลกรัม/เมตริกตัน
          นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า การแสดงราคารับซื้อ อัตราการหักลดน้ำหนักความชื้นและอัตราลดน้ำหนักสิ่งเจือปนให้แสดงไว้ ณ บริเวณหน้าสถานที่รับซื้อและจุดรับซื้อโดยราคาและอัตราที่แสดงไว้นั้นต้องเป็นราคาและอัตราเดียวกัน และการแสดงหน่วยต้องแสดงราคาและอัตราต่อหน่วยเป็นเมตริกตัน การแสดงราคารับซื้อ อัตราการลดน้ำหนักความชื้นและอัตราการลดน้ำหนักสิ่งเจือปนแสดงเป็นภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีเลขอารบิคอยู่ด้วยความสูงไม่ต่ำกว่าสิบเซนติเมตร ในลักษณะที่ชัดเจนเปิดเผยอ่านง่าย  การรับซื้อข้าวเปลือก ต้องรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้ การหักลดน้ำหนักความชื้นและการหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปนต้องปฏิบัติให้ตรงกับรายการที่ได้แสดงไว้ และห้ามมิให้คิดค่าชั่งน้ำหนักข้าวเปลือกที่รับซื้อ ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 มาตรา 28 และมีโทษปรับตามมาตรา 40 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
          ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่  สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์https://web.facebook.com/radioburiram101.75MHz
       
                                                            ////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ