วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์-ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
         ทั้งนี้ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ
ละได้มาตรฐานสากล และกอรปกับนโยบายของรัฐบาล และผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะแรงงานฝีมือ 
         จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรมตามความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง มีความเหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพตามโครงการฯ มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพที่เพียงพอต่อการทำงานในสถาน
ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระภายหลังจากการสำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย หลักสูตรซ่อมรถจักรยานยนต์ หลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก จะต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีในสถาบัน หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จำนวน 4 เดือน ฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ฝึกงาน) จำนวน 2 เดือน
รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 6 เดือนหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์

     ติดตามข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ ระบบ FM  ความถี่ 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และFacebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ