วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ฐิติ ชัยนาม รับราง
วัลแห่งปีปูชณียบุคคล
 บุคคลแห่งชาติ 2566
   สาขา ผู้ทำคุณประ
โยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ จาก
 ท่าน หม่อมหลวง
   ปนัดดา ดิศกุล
 ประธาน มอบรางวัล
         
  สมาคมการศึกษา
ทางไกล
 ร.ศ.ดร.สันติ พิมพ์
ใจใส ผ.อ โครงการ
  ณ.โรงเรียนนายร้อย
        สามพราน
ห้องประชุม เตมียเวช
         26 พย 66
     
    ดร.ฐิติ  ชัยนาม
ประธาน โครงการ
      สี่เสาหลัก
วิทยากร หัวใจอาสา
   นักวิชาการอิสระ
(ด้านความมั่นคงการ
 เมือง การปกครอง)
  ประธานที่ปรึกษา
โครงการความปลอด
ภัย ท่าน.อ.สุวรรณ
ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัย
ที่ปรึกษา กิติมศักดิ์
    มูลนิธิ จราจร
         สมาคม
    ออฟโรด ช่วยเหลือ
       เพื่อร่วมทาง
     ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย
 และกลุ่มงานอาสาด้วยหัวใจ เครือข่ายภาคประชาชน
 กลุ่มงานธุรกิจเพื่อสังคม 
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ