วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าเรือสากลในอาเซียน ครั้งที่ 8
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าเรือสากลในอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN Seaport Interdiction Task Force: ASITF) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao National Commission for Drug Control and Supervision: LCDC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ในการนี้ ผู้แทนไทยได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดที่พบว่ามีราคายาเสพติดที่ลดลง การเข้าถึงยาเสพติดง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนรูปแบบการกระทำความผิด คดีรายสำคัญ เส้นทางการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือความร่วมมือในอนาคต

โอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารกลุ่มเรือและท่าเรือกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ล่อแหลมต่าง ๆ การสืบสวนพฤติการณ์กลุ่มการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มใช้วิธีการลำเลียงทางเรือ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเรือ แจ้งเตือน ประสานการสืบสวนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ และการสนับสนุนพยานหลักฐานในทางคดีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการอีกประเทศหนึ่ง

นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนและสหพันธรัฐมาเลเซียได้เสนอให้เชิญประเทศนอกภาคีเข้าร่วมการประชุม ASITF ครั้งถัดไป ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐอินเดีย โดยประเทศสมาชิกอาเซียนในที่ประชุมมิได้มีข้อขัดข้อง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที การเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าเรือสากล ทั้งนี้ สหพันธรัฐมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ASITF ครั้งต่อไป
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ