วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ตัวแทนหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุม “อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” 
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงาน "อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน" ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในช่วงเวลา 10.40 - 10.50 น. โดยเชิญนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ปาฐกถาหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับภาคธุรกิจและบริการเชิงคุณภาพ  โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ กิจกรรมก้าวดี การจัดการอบรมความรู้นอกกรอบเพื่อเตรียมผู้บริหารอาชีวศึกษารุ่นใหม่สำหรับอนาคต  โครงการการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา จำนวน 500 คนและ โครงการความร่วมมือกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (Im Japan)และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่เน้นไปที่ความสำคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษาให้เข้ากับภาคธุรกิจและบริการโดยเฉพาะ และการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทางปฏิบัติที่ได้จากการทำงานกับภาคธุรกิจต่าง ๆ 
การปาฐกถาครั้งนี้เป็นการสร้างพื้นที่ให้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจในการพัฒนาอาชีวศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและบริการในยุคปัจจุบันอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสูงต่อไปและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและธุรกิจในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาและภาคธุรกิจในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรอาชีวศึกษาคุณภาพสูง ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อไป โดยทิ้งท้ายนำเสนอแนวทางการจัดการอาชีวศึกษารองรับธุรกิจและบริการเชิงคุณภาพ ไว้ 6 ข้อดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องจัดให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าพบประธานหอการค้าทั้ง 76 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด
2. Young หอการค้าไทยมี 6,777 คนทั่วประเทศ 
- Young สอศ. ร่วมทำงานกับ Young หอการค้าไทย ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ
- สร้าง Young สอศ. โดยผ่านหลักสูตรร่วมกับหอการค้าไทย (ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา) ลักษณะคล้าย วปอ.
3. ส่งเสริมกิจกรรม “ก้าวดี” นักเรียนนักศึกษา “เรียนดี มีความสุข” มีดี เก้าด้าน
4. ส่งเสริม ทวิภาคี ต่างประเทศ เริ่มทำโครงการ im japan กับกระทรวงแรงงาน สอศ. และขยายไปยังประเทศอื่น ๆ
5. จัดการอาชีวศึกษา “ระบบการศึกษาทางไกล” 
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษา (สอศ.) ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์เสริม ของแต่ละวิทยาลัย เพิ่มความพร้อมให้มากขึ้น
ทั้งนี้การดำเนินการยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์เสริม เป็นการ ซ้ำเสริม แต่ไม่ซ้ำซ้อน ปรับ Mindset เปลี่ยนโลก./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ