วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
ลพบุรี อำเภอโคกสำโรง จัดกิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรม ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้"
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม(หน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง)
นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาถึง ได้สักการะไหว้ศาลหลักเมือง
(คู่บ้านคู่เมืองอำเภอโคกสำโรง)
นายอำพล อังคภากรณ์กุล (ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี) ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรม ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้"  พร้อมด้วยปลัดจังหวัดลพบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต4  วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางสาวนงลักษณ์ อยู่พุ่ม (ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอโคกสำโรงกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรม
ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้"
นายอำพล อังคภากรณ์กุล (ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิด
กิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรม ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้"  พร้อม ตีฆ้องเปิดงาน และร่วมถ่ายภาพกับคณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ  พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล พร้อมกล่าวคำถวายทาน พร้อมกัน พิธีตักบาตร(พระสงฆ์ 59 รูป

   โดยสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ดังนี้   ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ฯ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนหลวง
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงกรสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม"
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ-
นางเจ้าฯพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์
2.เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความ
มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
3.ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง
5.การขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่อขยายผลทางธุรกิจให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่ ซึ่งในการจัดกิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรม ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้" ของอำเภอโคกสำโรงในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูภัทรปัญญาวุธ (หลวงพ่อเภก) เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง และคณะสงฆ์อำเภ
อ ซึ่งท่านได้รับบิณฑบาตในตลาดโคกสำโรง เป็นประจำของทุกต้นเดือนและได้นำสิ่งของเครื่องยังชีพไปมอบแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ 13 ตำบลของอำเภอโคกสำโรง เป็นประจำและอำเภอได้รับความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่อำเภอโคกสำโรง อาทิ สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ และภาคประชาชน จนทำให้กิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   โดยทุกภาคส่วนได้นำเครื่องของอุปโภคบริโภค มาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร อันจะนำไปสู่การขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม อีกทั้งเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอโคกสำโรง
 ให้มีชีวิตความป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอโคกสำโรง ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
   จากนั้นนายอำพล อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้พบปะประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ และได้สอบถามถึงปัญหาหนี้ ให้คำแนะนำหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ