วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
วุฒิสภาประกาศ 35 รายชื่อ ‘พ่อดีเด่นแห่งชาติ 2566’ ยกย่องตัวอย่างที่ดี น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร.9
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา คนที่ 4 และประธานอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวถึงประกาศคณะกรรมาธิการการฯ ประกาศไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ลงนามโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติ ว่า คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ กำหนดจัดงาน “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม” โดยจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติรวม 35 ท่าน ที่อาคารรัฐสภา ในวัน 6 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดร.ศิรินา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2566 จึงมีการคัดเลือก “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” ขึ้นมา เพื่อให้เป็นตัวอย่างของการเป็นคุณพ่อที่ดี สามารถสร้างลูกและสอนให้เป็นคนดี คนเก่งในประเทศไทย โดยปีนี้จะเน้นแนวคิดพ่อดีเด่นที่สุขภาพดี จิตใจดีและมีความสามารถสร้างลูกหลานให้เป็นคนดีได้ ฉะนั้น ความสำคัญไม่ได้อยู่แค่กระดาษรางวัลแผ่นเดียวแต่เป็นคุณค่าทางจิตใจเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้กับคุณพ่อท่านอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ตนมองว่าความสำคัญของการเป็นครอบครัวคือ ความรักที่จะต้องเติมเต็มแก่กันให้มาก ให้เกิดความสำนึกกตัญญูต่อพ่อแม่ ต่อชาติ ต่อศาสนา และต่อพระมหากษัตริย์ ความใกล้ชิดของครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ โดยเฉพาะการสอนลูกให้เป็นคนดี ดังนั้น การมอบรางวัลให้กับพ่อดีเด่น เพื่อให้ทุกท่านได้เป็นต้นแบบที่ดี อย่างในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีที่คนไทยร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านฯ ทรงเป็นตัวอย่างพ่อที่ดีมากที่พ่อดีเด่นทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์ท่านฯ

​ทั้งนี้ ดร.ศิรินา กล่าวว่า ช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จะมีการจัดนิทรรศการ “วันดินโลก (World Soil Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก โดยนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จากนั้นในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น. จะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติ และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “รำลึกพ่อแห่งแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2565
 
สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้แก่
1.นายไพฑูรย์ แก้วทอง
2.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
3.รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์
4.นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
5.นายโยธิน  เนื่องจำนงค์
6.นายอนันต์ สิรการัณย์
7.นายพันธ์เลิศ ใบหยก
8.นายสุรพล สุประดิษฐ์
9.ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ
10.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
11.นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
12.นายเสรี สุวรรณภานนท์
13.ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
14.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
15.นายสุจินต์ พฤกษานานนท์
16.นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย
17.นายเผชิญ แก้วนพรัตน์
18.นายสุภกิต เจียรวนนท์
19.พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม
20.นายกมลภพ วีระพละ
21.นายธนัตถ์ ศรมณี
22.นายชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล
23.พล.อ.ต.นินาท มูลจนะบาตร์
24.พล.ต.วุทธยา จันทมาศ
25.พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร
26.พล.ต.วรยส  เหลืองสุวรรณ
27.ดร.วิกร  ภูวพัชร์
28.พล.ท.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
29.นายวิทัย   รัตนากร
30.นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย
31.นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล
32.ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
33.ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ
34.ดร.สุธี  โมกขะเวส
35.ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2566
 
 
(นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์)
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ