วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
วันที่ 7-8  ธันวาคม  2566 เวลา 08.30  น.
ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง 
ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ “ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”  ระหว่างวันที่ 7–8 ธันวาคม  2566 ณ  โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  และ จ.เลย เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีการส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ส่งอายุ มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรักความสามัคคี มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน  375 คน
          ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 อบรมตามโครงการฯ ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา และเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  อ.เชียงคาน จ.เลย ในวันที่ 8 ธันวาคม  2566
: ร.ต.สนธยา  ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ออนไลน์ TV
จังหวัดนครราชสีมา รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ