วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
 https://youtu.be/OG4Ultm9MpM?si=E2dp8XnfRP9kLWao
"บ้านโนนสว่างโมเดล"
        (ตอนที่ 7)
วันที่  18 ธันวาคม 2566
 >นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น  แจ้งรายงานความคืบหน้าในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง อ.เปือยน้อย  จ.ขอนแก่น
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"
 ผลิตและดำเนินรายการโดย
     อ.วิชิต ดิษฐประสพ
      พระปกเกล้า รุ่นที่ 8 
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID Line 064-516-6794
วันที่ 18 ธันวาคม 2566
       ..........................
อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่ 18 ธันวาคม 2566
 เวลา 13.30 น.
นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายก อบต.วังม่วง เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเปือยน้อย ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.
>ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและแจ้งความคืบหน้าให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง จำนวน 22 ครัวเรือน ได้รับทราบ กรณีที่ได้ยื่นขอขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ซึ่งเกินศักยภาพของ อบต.วังม่วงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ จึงได้เสนอของบประมาณไปยังหน่วยเหนือ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากส่วนกลาง โดยมีนางยุทธศิลป์ ทศไกร (ป้าตุ่ม)เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ประสานงาน.
ทั้งนี้ อำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการการขอขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ พร้อมทั้งจะแจ้งความคืบหน้าให้แก่ ราษฎรในพื้นที่ให้ได้รับทราบอย่างใกล้ชิดต่อไป
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ