วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานสถานการณ์ยาเสพติด พึงพอใจแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะประเด็น “ปลุกชุมชน ลุกขึ้นมาต่อสู้ยาเสพติด”
 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) 
.
 โดยวัตถุประสงค์ในการดูงานครั้งนี้ เพื่อรับฟังสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
.
 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายเร่งด่วนเรื่องยาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานบูรณาการด้านยาเสพติด ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนใน 2 เรื่องหลัก ตามนโยบาย Quick win ของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คือ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด เข้ารับการบำบัดตามแนวทาง เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย 
.
 คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังการนำเสนอจากนายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และนายสมภพ ทรัพย์แสง ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ในเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย ที่พบว่าในขณะนี้มีแนวโน้มพบยาเสพติด Happy water เพิ่มมากขึ้นในสถานบันเทิง และพบการนำ ยาสลบในสัตว์ (Xylazine) มาใช้เสพแทนยาเสพติดด้วย สถานการณ์การลักลอบนำเข้า - ส่งออกยาเสพติดผ่านไทยไปยังประเทศที่ 3 ยังคงมีปริมาณมาก แม้แต่หลังจากการสกัดกั้นตามแนวชายแดน ก็ยังคงมีการพยายามลักลอบโดยใช้เส้นทางอื่น และนำเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
.
 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด เพราะประชาชนให้ความสนใจและได้รับความเดือดร้อนจากยาเสพติด การรับฟังปัญหายาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เข้าใจปัญหายาเสพติดมากขึ้นและช่วยสนับสนุนหากต้องพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จำเป็น และให้คำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด
.
 นอกจากนี้ ทางคณะกรรมาธิการ ได้มีประเด็นคำถามในเรื่องการยึดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เช่น ตรวจปัสสาวะในตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยง  สถานการณ์ยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การเก็บรักษายาเสพติดหลังจากจับกุมได้แล้วไปไหน 
.
 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องดังกล่าว ทั้งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การเปิดปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ  การป้องกันยาเสพติดในสถานบันเทิง และการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง โดยในส่วนการปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นสิ่งที่ตนให้ความสำคัญ และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อลดปัญหายาเสพติดในสังคม และกล่าวว่า “จุดแตกหักของการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข็มแข็ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน และเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องสร้างความเชื่อมั่น และชี้ให้เห็นความสำคัญของการมีสถาบันครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็งจะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติด ต้องปลุกชุมชน ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับยาเสพติด ให้ร่วมกันช่วยดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดไปพร้อม ๆกับภาครัฐ”
.
 ในตอนท้าย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ได้มีการวางนโยบายและการดำเนินงานในทุกมิติ ครอบคลุมในทุกมาตรการที่สำคัญในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงพื้นที่รับฟังและพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดจากชุมชน จากล่างขึ้นบน และเสนอให้มีการกำหนด KPI (ตัวชี้วัด) ให้ท้องถิ่นสามารถร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดได้  หลังจากการประชุม ก่อนกลับคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการ ป.ป.ส. ระบบรับแจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน 1386 และระบบกำกับติดตามผลการปฏิบัตินโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
---
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ