วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

วิทยาลัยการอาชีพไชยาจัดพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 100%

สร้างความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานอาชีพของนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

(29 มี.ค. 67) ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Skill Certificate) ประจำปีการศึกษา 2566 

โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายณรงค์ หวังยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา กล่าวรายงาน มีนายศิริ ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี คุณพรรณนา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชิต วิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้ประกอบการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม

ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา : 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 Agenda) ภายใต้แนวคิด "เรียนดี มีความสุข" ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใน Agenda ที่ 2 พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง (Skill Certificate) เป็นนยบายที่สอดคล้องกับโลกอาชีพในอนาคต และสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เรียนด้านอาชีวศึกษา และเตรียมที่จะก้าวสู่โลกอาชีพในสถานประกอบการ เป็นการแสดงความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชน เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็น "สถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง" วิทยาลัยการอาชีพไชยาที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ จนประสบความสำเร็จมีผลงานเชิงประจักษ์ และปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทางวิทยาลัยการอาชีพไชยาขับเคลือนมาตรการดังกล่าวจนทำให้มีผู้ผ่านการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 100% เป็นสิ่งยืนยันถึงการบริหารจัดกงานที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมาตรฐานจบไปแล้วมีงานทำในอัตราที่สูง ทางสำนักงานยังคงขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวต่อไปเพื่อสร้างคุณภาพสถานศึกษา คุณภาพผู้เรียน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน ทุกคนที่ผ่านการทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จนได้รับหนังสือรับรอง

นายณรงค์ หวังอิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา กล่าวว่า จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 Agenda) ซึ่งใน Agenda ที่ 2 พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ ลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง โดยพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) วิทยาลัยการอาชีพไซยา ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน (1 คน : 1 มาตรฐานอาชีพ) เพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง ก่อนออกสู่โลกอาชีพ นั้น

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงาน ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ จำนวนทั้งสิ้น 14 สาขาอาชีพ และเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จำนวน 2 สาขาอาชีพ โดยดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มาแล้ว ทั้งสิ้น26 รุ่น จัดทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 5 รุ่น การหนังสือรับรองในวันนี้เป็นการยืนยันถึงสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและบุคลคลทั่วไปที่ผ่านการทดสอบ ด้านการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ในรอบปีการศึกษา 2566 ให้ชุมชน สถานประกอบการ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนคุณภาพและความสำเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรและหนังสือรับรอง ให้กับผู้บริหาร และวิทยากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 27 คน  มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 22 - รุ่นที่ 26ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา สาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 347 คน คิดเป็น 100% ของผู้สำเร็จการศึกษา มอบหนังสือรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 14 คน

สันทัด/สุราษฎร์ธานี โทร.0631499289

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ