วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นครราชสีมา – กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดโครงการ “กองทัพบก อาสาปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ประจำปี 2563ที่บริเวณพื้นที่รอยต่อป่าสงวนอุทยานแห่งชาติทับลาน บ้านชับเจริญ ตำบลโคกกระชาย                  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำ                               กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิด "โครงการกองทัพบก อาสา ปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน" โดยมี พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีปลัดจังหวัดนครราชสีมา,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา,นายอำเภอครบุรี,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอครบุรี,หัวหน้อุทยานแห่งชาติทับลาน,สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการแผนงานโดยการจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันได้สร้างฝายชะลอน้ำเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 33 ฝาย เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”
พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 กล่าวว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน" ในวันนี้ สถานการณ์ปัญหาจากภัยแล้ง                       ในปัจจุบันยังคงมีอยู่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณการความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งแหล่งน้ำและป่าไม้เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบด้วยความรัก ความสามัคคี โดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย บำเพ็ญ                                         พระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลายาวนาน สมควรพวกเราต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแล้วความเจริญ                      ร่มเย็นเป็นสุข ก็จะตามมาเพราะน้ำคือชีวิต คอยหล่อเลี้ยงธรรชาติ ขาดน้ำเราก็อยู่ไม่ได้โดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำและปลูกปาก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลฝายตันน้ำที่ได้ร่วมกันก่อสร้างในครั้งนี้และรักษาป่าไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกในวันนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาภัยทางธรรมชาติต่อไปผมขอขอบคุณบริษัท ทีพีไอ โพลินเพาว์เวอร์ จำกัต (หาชน) ที่ให้การสนับปูนซีมนต์กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปักธงชัย ที่ให้การสนับสนุนกระสอบเพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำรวมถึงส่วนราชการและประชาชในพื้นที่อำเภอครบุรีที่ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
พันเอก บุญส่ง  พรมนิล  ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.กรม ทพ.26) กล่าวว่า                               หน่วยเฉพาะกิจทับลานได้รับมอบฝายปลูกป่า ตามโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสาน                 พระราชปณิธาน ตามที่กองทัพภาคที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 มอบหมายให้                    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ                  ทับลานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจทับลานโดยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากการป้องปรามการทำลายทรัพยากรในพื้นที่ ยังเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ คือสิ่งสำคัญที่จะปรับสมดุลให้กับธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์                       จึงได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดทำโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานโดยมีการดำเนินการที่สำคัญคือดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 65 ฝาย ตามลำห้วยวังวน                                   ลำห้วยเสือเต้น และคลองน้ำมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อป่าไม้ สัตว์ป่าและราษฎรในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร พร้อมทั้งดำเนินการปลูกป่า จำนวน 133 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าที่โดนทำลาย ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จได้ เพราะความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการประชาชนในพื้นที่                              ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและยังได้รับมอบวัสดุจากภาคเอกชนคือปูนซีเมนต์จำนวน 1,260 ถุงมูลค่า 185,220 บาทจากบริษัท TPI โพลีนเพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกระสอบสำหรับสร้างฝาย                                  จำนวน 1,200 ใบ จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปักธงชัย
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ