วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

"อลงกรณ์" จัดตั้งและเดินหน้า AIC ต่อเนื่อง เฟส1 เป้าหมายเสร็จภายใน3เดือน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร AIC เป็นประธานในการประชุมการขับ

เคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) ครั้งที่ 3/2563

ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Zoom Video Conferrence ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายศูนย์ A.I.C. 77 จังหวัดทั่วประเทศ ศพก. แปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด ส่วนราชการ  ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ร่วมกันปฎิรูปเกษตรไทย สู่เกษตร 4.0 โดยมีวาระสำคัญเช่น การจัดตั้ง AIC ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ , การจัดตั้งคณะกรรมการและศูนย์เฉพาะด้านในAICจังหวัด, คณะกรรมการโลจิสติกส์จังหวัด, โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล, โครงการบริการประชาชนด้วยแพลตฟอร์ม(National Citizen Self Service Portal) ร่วมกับสพร., การส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและระบบแชร์เครื่องจักรกลเกษตร(AMR), การเปิดหลักสูตรอบรมบ่มเพาะE-Commerce แบบO2O (ออฟไลน์2ออนไลน์) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมสู่แปลงเกษตร, โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่, โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดสู่พาณิชย์ทันสมัย (New Commerce) และเกษตรทันสมัย (Modern Agriculture) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ (รมว.พณ.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์และกระทรวงเกษตรฯ(รมว.กษ.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และ AIC Forum เป็นต้นโดยมีเป้าหมายในเฟส1ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ