วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ภาพ/ข่าว-ประชาสัมพันธจังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๑ มิฤนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารกอบรม (H) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่๑/๒๕๖๓โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรีจัดขึ้นโดยมี ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรมการพัฒนา


แรงงานและประสานงานการฝึก อาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) ครั้งที่ ๒ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ผลการดำเนินการพัฒนาแรงงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ส่วนวาระอื่นๆ คือ1.แนวทางการดำเนินงานและมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี  2.การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้ประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒ คน เป็นชายอายุ ๑๕ ปี มีความประสงค์จะฝึกอบรม สาขา ช่างเครื่ององปรับอากาศขนาดเล็ก (Small Air Conditioning Mechanic)ระยะเวลาการฝึกอบรมในสถาบันๆ ๔ราชบุรี จำนวน ๒ เตือน(๒๘๐ ชม) และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑ เดือน


@-สุรพันธ์ ตันกำเนิด
สุเทพ  นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงศ์
ศูนย์ข่าว จ.ราชบุรี
รายงาน.

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ