วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พลิกโฉมการศึกษา! สกศ. หารือปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์

สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย

 

โฉมด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่1/2563 โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง และคณะอนุกรรมการฯ อาทิ ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกรชั้น3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งแบ่งออกเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (Big Data for Education) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้าน
การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 2 คณะ โดยคณะทำงานที่1 จะเป็นคณะทำงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล โดยมีศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม และจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ที่จะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ส่วนคณะทำงานที่2 จะเป็นคณะทำงานขับเคลื่อน Big
Data ด้านการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์นาย
แพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นประธานคณะ ซึ่งจะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการบูรณาการระบบข้อมูล
ทางการศึกษาแห่งชาติ โดยวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอในการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management
Information System: EMIS) การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศ (Data Visualization) เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษา รวมถึงให้
คำแนะนำตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการศึกษา

ทั้งนี้ ทางประธาน และคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าต้องการให้มีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างแท้จริงภายในระยะเวลา 6 เดือนนี้
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ