วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตรวจความพร้อมสถานีขนส่ง รองรับประชาชนเดินทางกลับ ภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.ค.63


ตามนโยบายของรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญ ในการอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิสำเนาหรือท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด และมุ่งเน้นการลดการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 4 - 7 ก.ค.63

วันที่ 3 ก.ค.63
เวลา 17.00 น. :
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ
พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์
กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2
พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผู้บังคับการตำรวจจราจร
พ.ต.อ.ภาณุเดช สุขวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 พร้อมด้วยผู้แทน กรมขนส่งทางบก สาธารณสุข มณฑลทหารบกที่ 11 สำนักงานเขตจตุจักร บริษัทขนส่งจำกัด ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมสถานีขนส่งโดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) ดังนี้
1.การอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนและรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน
2.การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของผู้ขับขี่รถขนส่งโดยสาร ก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3.การขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคควบคุมหลัก ได้แก่
3.1 ทำความสะอาดพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ บัตรโดยสาร
ภายในยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
3.2 ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา
3.3 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ บริเวณสถานีขนส่ง/
โดยสาร รวมทั้งจัดให้มีคำแนะนำผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะ รถตู้
รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ ทุกครั้ง
3.4 ภายในสถานีโดยสารสาธารณะให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
3.5 การโดยสารรถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ อาจพิจารณาจัดบริการให้ผู้โดยสารนั่งได้ทุกที่นั่ง และมีผู้โดยสารยืน โดยไม่หันหน้าเข้าหากัน ทั้งนี้ ให้มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของความตามมาตรฐานของพาหนะดังกล่าวข้างต้น
3.6 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานีขนส่ง/
โดยสาร ชานชาลา รวมถึงในยานพาหนะ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และให้พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน
3.7 ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
และเพิ่มมาตรการ ใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรฐานการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
3.8. จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งตรวจตราควบคุม กำกับ การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้อาจพิจารณางดให้บริการกรณีพบผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีชุดสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทหาร ออกตรวจสถานีขนส่ง ท่ารถโดยสารสาธารณะ ทั่วประเทศ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆ และลดความแออัดของผู้โดยสาร  ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิสำเนาหรือท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ และระบบการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวและให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค และมีตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบอำนวยความสะดวกการจราจรในถนนสายหลัก และมีตำรวจพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย โดยมีอำนวยศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรอยู่ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง  โดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทาง แจ้งอุบัติเหตุ รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เส้นทาง ได้ที่หมายเลขสายด่วน 1193 หรือดาวน์โหลด line application @highway1193 และในพื้นที่ กทม.สอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขสายด่วน 1197 หรือหมายเลขศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลข 191 ทั่วประเทศ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน หมายเลขสายด่วน ตร. 1599 หรือ แอพพลิเคชั่น Police I lert u

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบถึงแนวทางการดำเนินการและมาตรการต่างๆที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำมาบังคับใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกการจราจร ให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวโดยสะดวกและปลอดภัยโดยทั่วกัน@พ.ต.ท.หญิงจุฬนี/แก้ม
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. ๕๕ ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ