วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

จ.สุราษฎร์ธานี สั่ง งดหรือเลื่อน กฐิน ผ้าป่า งานประจำปี งานหมั้น งานแต่งงาน งานบวช ขึ้นบ้านใหม่ งานตามประเพณี เว้นมีเหตุจำเป็น
งานศพ ให้มีผู้ร่วมงานเท่าที่จำเป็น(ไม่เกิน 50 คน)
เริ่ม 4พ.ค.64 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ 2796/2564
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 40)

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดมาตรการสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ และสั่งปิดสถานที่บางประเภทที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีให้ขยายเป็นวงกว้าง ไปแล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถานบันเทิง กิจกรรมรวมกลุ่ม งานเลี้ยงสังสรรค์ และแพร่กระจายไปในกลุ่มผู้สัมผัส
ในครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถานที่ทำงาน ซึ่งจากการสอบสวนโรคในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการเข้าไปใช้บริการในสถานที่บางประเภทและมีกิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และข้อ 7 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ประกอบกับมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 มาตรการควบคุมทั่วไป
ก. ห้ามประชาชนรวมกลุ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมวงสังสรรค์ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคหสถาน ที่พำนัก หรือสถานที่อื่นใด
ข. ในการจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ห้ามมีให้มีการจัดเลี้ยงอาหารหรือมีการร่วมวงรับประทานอาหาร เว้นแต่เป็นอาหารบรรจุกล่องหรือลักษณะอื่นใดที่สามารถรับประทานใต้เพียงคนเดียวหรือนำกลับไปรับประทานที่อื่นได้

ข้อ 2 มาตรการควบคุมกิจการหรือกิจกรรม
ก. ควบคุมกิจการ ดังนี้
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มและบริโภคภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 นาฬิกา โดยผู้ให้บริการต้องมีมาตรการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้าน มีเจลหรือแอลกอฮอล์ ล้างมือ การกำหนดจุดยืนรอคิวชำระเงิน โดยให้กำหนดระยะห่างอย่างน้อยคนละหนึ่งเมตร
(2) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนเปิดให้บริการ และทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

(3) ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง

(4) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงหรือเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเสี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ข. ควบคุมกิจกรรมทางสังคม ดังนี้

(1) งดหรือเลื่อนงานมงคล ได้แก่ งานกฐิน งานผ้าป่า งานประจำปี งานหมั้น งานมงศลสมรส งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานตามประเพณีต่าง ๆ หรืองานอื่นใดในทำนองเดียวกันนี้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนมีการจัดกิจกรรม และต้องมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้มีการควบคุม ตรวจสอบ โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่นายอำเภอมอบหมายการยื่นคำร้องขออนุญาต ให้ยื่นตามแบบคำขออนุญาตแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้ต่อนายอำเภอท้องที่หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

(2) งานศพ ให้มีผู้ร่วมงานใด้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่ โดยรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 50 คน และให้แจ้งการจัดงานต่อบุคคลที่นายอำเภอมอบหมายหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อ เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ

ข้อ 3 ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และการดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยเนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

อนึ่ง บรรดาคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

ข้อ 4 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา  18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564

นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ว่าที่ร้อยตรี บุญธิญา คม หัวหน้าผู้ส่อข่าวส่วนกลาง รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ