วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศูนย์รวมข่าวสื่อออนไลน์ราชบุรี
#นสพ. ทันใจนิวส์อินไซด์ ทีวี
#ข่าวดี ออนไลน์ไทยแลนด์ ประจำศูนย์ข่าว จ.ราชบุรี
นำเสนอ....รายงานสถานการณ์ โควิด19 จังหวัดราชบุรี ระลอกใหม่  
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ข้อมูล ณ เวลา 23.00 น.  
 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 32 ราย                 (รายที่ 1285-1316 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่างจังหวัด 10 คน,    ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี 8 คน,สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยยืนยันจังหวัดราชบุรี 8 คน,ภายในจังหวัด 3 คน,สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยยืนยันต่างจังหวัด 3 คนดังนี้    รายที่ 1285 เพศหญิง 60 ปี กรุงเทพมหานคร อาชีพ แม่บ้าน(สัมผัสเสี่ยง กทม.) รักษาตัวที่ รพร.จอมบึง 
                                                 รายที่ 1286 เพศหญิง 28 ปี กรุงเทพมหานคร อาชีพ แม่บ้าน (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยยืนยัน กทม.) รักษาตัวที่ รพร.จอมบึง 

รายที่ 1287 เพศชาย 6 ปี กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักเรียน (สัมผัสเสี่ยง กทม.) รักษาตัวที่ พร.จอมบึง
       ‍               
รายที่ 1288 เพศชาย 8 ปี กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักเรียน (สัมผัสเสี่ยง กทม.) รักษาตัวที่ รพร.จอมบึง 
                                                 รายที่ 1289 เพศหญิง 12 ปี กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักเรียน (สัมผัสเสี่ยง กทม.) รักษาตัวที่ รพร.จอมบึง 
     
 รายที่ 1290 เพศหญิง 39 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.ซานคามิลโล  

‍  รายที่ 1291 เพศหญิง 61 ปี ต.หนองโพ อ.โพธาราม อาชีพ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ .(ภายในจังหวัดราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บางแพ 

  รายที่ 1292 เพศหญิง 39 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

  รายที่ 1293 เพศหญิง 29 ปี ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่  รพ.บ้านโป่ง
  
  รายที่ 1294 เพศหญิง 51 ปี ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง อาชีพ แม่บ้าน (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยยืนยัน จ.นครปฐม)รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง

  ‍  รายที่ 1295 เพศชาย 40 ปี จ.นครปฐม อาชีพ รับจ้าง (สัมผัสเสี่ยง จ.นครปฐม) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง   

  ‍  รายที่ 1296 เพศชาย 9 ปี ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง อาชีพ นักเรียน (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 1259) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง  

 รายที่ 1297 เพศหญิง 28 ปี ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี) รกษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง  

  รายที่ 1298 เพศหญิง 22 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง  

 รายที่ 1299 เพศหญิง 35 ปี จ.กาญจนบุรี อาชีพ พนักงานบริษัท (ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง  .

  รายที่ 1300 เพศหญิง 35 ปี ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง อาชีพ พนักงานบริษัท (ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.บ้านโป่ง  

    รายที่ 1301 เพศหญิง 39 ปี ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ อาชีพ พนักงานโรงงาน (ภายในจังหวัดราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี  

  รายที่ 1302 เพศหญิง 24 ปี ต.หนองโพ อ.โพธาราม อาชีพ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 1291) รักษาตัวที่ รพ.โพธาราม   

  รายที่ 1303 เพศหญิง 24 ปี ต.ชำแระ อ.โพธาราม อาชีพ พนักงานบริษัท (ทำงานโรงงานใน จ.ราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.โพธาราม

  รายที่ 1304 เพศชาย 11 ปี ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง อาชีพ นักเรียน (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 1275) รักษาตัวที่ รพ.วัดเพลง     รายที่ 1305 เพศชาย 42 ปี ต.จอมบึง อ.จอมบึง อาชีพ พนักงานบริษัท (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยยืนยัน กทม.) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี  

  รายที่ 1306 เพศหญิง 23 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพ พนักงานบริษัท (สัมผัสเสี่ยง จ.นนทบุรี) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี    รายที่ 1307 เพศหญิง 56 ปี ต.อ่างทอง อ.เมือง อาชีพ พนักงานโรงงาน (สัมผัสเสี่ยง จ.สมุทรปราการ) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี

   รายที่ 1308 เพศหญิง 57 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง ไม่ได้ประกอบอาชีพ (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 1219)รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี 

  รายที่ 1309  เพศชาย 42 ปี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง อาชีพ พนักงานบริษัท (สัมผัสเสี่ยง กทม.) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี 

 รายที่ 1310 เพศชาย 76 ปี ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ภายในจังหวัดราชบุรี) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี   

รายที่ 1311 เพศชาย 35 ปี ต.ชำแระ อ.โพธาราม อาชีพ รับจ้าง (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 1218) รักษาตัวที่.ราชบุรี 

รายที่ 1312 เพศชาย 46 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพ ข้าราชการตำรวจ (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 1219)รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี  

  รายที่ 1313 เพศหญิง 46 ปี ต.ดอนตะโก อ.เมือง อาชีพ ค้าขาย (สัมผัสเสี่ยง กทม.) รัาตัวที่ รพ.ราชบุรี

รายที่ 1314 เพศหญิง 22 ปี ต.หินกอง อ.เมือง อาชีพ พนักงานบริการเครื่องดื่ม (สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วย

รายที่ 1219) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี  
 
  รายที่ 1315 เพศหญิง 35 ปี ต.รางบัว อ.จอมบึง อาชีพ ค้าขาย (สัมผัสเสี่ยง จ.ปทุมธานี) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี

  รายที่ 1316 เพศหญิง 77 ปี ต.คูบัว อ.เมือง อาชีพ งานบ้าน(สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยรายที่ 1226) รักษาตัวที่ รพ.ราชบุรี  
  
ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 1,316 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 1,265 ราย) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 321 ราย   รักษาหาย 7 ราย 
กลับบ้าน  7 ราย 
รพ.สนาม วพบ 1 ราย รายที่ 1015
รพ.ราชบุรี 5 ราย รายที่ 398,1019,1022,1028,1068
รพ.บ้านโป่ง 1 ราย รายที่ 1039
  วันนี้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่างจังหวัด ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ไม่ควรรับประทานอาหารและใช้สิ่งของร่วมกัน  หลีกเลียงการพบปะพูดคุย สังสรรค์ กับผู้ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง หรือเพื่อนร่วมงาน 
        ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณี  ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน 
ขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน  ด้วยกาแสกนQR code 
/////////////////////////////////
สนับสนุนโดย
สุรพันธ์(DJต้อย)ตันกำเนิด
#นสพ.ทันใจนิวส์อินไซด์  ทีวี
#ข่าวดีออนไลน์ไทยแลน์
ประจำศูนย์ข่าว จ.ราชบุรี
  ค้นหาติดตามข่าสารที
www_facebook com /
  / สุรพันธ์  ตันกำเนิด
โทร 081-627-4337
นำเสนอ...

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ